BURGER BEGROTING

COMMUNITY BUILDING

DEMOCRATISCHE VERNIEUWING

BRIDGING THE GAP

COCREATIE PARTICIPATIE

Nieuw democratisch klimaat

Bewegende rollen in een nieuw democratisch klimaat, Alphen aan den Rijn.

Onderzoek Alphen aan den Rijn

De gemeenteraad van Alphen heeft een onderzoek geïnitieerd naar de veranderende rollen van overheid en burger en wat dat voor de raad en de rollen van de raadsleden betekent. Rode Wouw is gevraagd dit onderzoek te doen, omdat zij het via de onderzoeksmethodiek van de lerende organisatie wil doen. Zodat er na afloop niet alleen een rapport ligt, maar dat er een groep mensen is (inwoners, raadsleden en ambtenaren) die zich zo betrokken voelen bij dit proces dat ze de ontwikkeling van dit proces kunnen voortzetten. 

Het onderzoek wordt verricht aan de hand van een aantal casussen. Rond elke casus wordt een onderzoeksteam gevormd dat bestaat uit inwoners, raadsleden en ambtenaren. Zodat vanuit drie invalshoeken en drie verschillende rollen naar de zaak gekeken wordt. Ondanks de raad de opdrachtgever is en de rekenkamercommissie het onderzoek aanstuurt is er veel consensus om dit ook in de ambtelijke organisatie breed te delen en de uitkomsten uit te rollen.

Het onderzoek loopt van maart 2017 tot het einde van dit jaar. De onderzoekers zijn: Bert van der Ploeg en Kees Fortuin. Wilt u meer weten: bertvanderploeg@rodewouw.nl


Voor meer informatie: bertvanderploeg@rodewouw.nl

Democratische vernieuwing vraagt om democratische communicatie

De gemeente Kampen wil haar inwoners meer en veel beter betrekken bij het vormgeven van de samenleving. Omdat te bewerkstelligen is gekozen voor een nieuwe communicatiestrategie: omgevingsbewust werken: Factor C.
De gemeente Kampen vroeg o.a. Rode Wouw om binnen de gemeentelijke organisatie een ‘omgevingsbewust werken’ training te geven. Ons antwoord was ja, mits! Want alleen een training geven en dan verwachten dat het allemaal anders wordt is niet reëel. Zo’n implementatie moet gestuurd en ondersteund worden, in alle lagen van de organisatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot een cultuurverandering in communicatie, zodat Kampen klaar is voor nieuwe manieren van samenwerken met burgers, op alle niveaus en onderwerpen.

Omgevingsbewust werken Factor C

Wij hebben een implementatie strategie ontwikkeld, waarin achtereenvolgens:

 • eerst is verkend hoe de communicatie op alle niveaus nu werkt, zowel intern als extern;
 • welke mensen op welke slimme plekken getraind moesten worden en wie extra training zou krijgen om nieuwe mensen in te werken en te collega’s die op problemen stuiten te ondersteunen;
 • wat hebben het management, het college van B&W en de gemeenteraad nodig om te kunnen sturen en het proces en de effecten te kunnen volgen.

Het resultaat is fors:

 • er zijn ruim 60 beleidsontwikkelaars en projectleiders getraind in Factor C;
 • alle teammanagers zijn getraind in hun rol om hun teams hier in te faciliteren;
 • de medewerkers van de buitendienst hebben een eigen training gehad, specifiek gericht op hun rol;
 • er zijn 6 ambtenaren extra getraind en beschikbaar voor ondersteuning aan collega’s de zgn. ‘ambassadeurs’;
 • er zijn 10 ‘dossier trekkers’ die samen met de ambassadeurs een Community of Practice vormen, om het werken volgens omgevingsbewust te versterken en aan te scherpen;
 • er zijn 4 communicatie adviseurs in training om intern trainer omgevingsbewust werken te worden;
 • de inhoud van het adviesformat voor College en Raad is aangepast, zodat zichtbaar is hoe het betreffende project of proces volgens de richtlijnen van omgevingsbewust werken is toegepast;
 • het management en college hebben handreikingen gekregen om sturing te geven aan de uitvoering en eventuele doorontwikkeling;
 • er is een digitale tool box Factor C beschikbaar op het intranet
  in de interne beleidsnotitie ‘Zo werken wij in Kampen’ is het omgevingsbewust werken als vast onderdeel in de werkprocessen opgenomen.

Voor meer informatie: bertvanderploeg@rodewouw.nl